Jackfruit - Translation Poem Of Ho Xuan Huong - Poem by NHIEN NGUYEN MD

I'm like a Jackfruit on a tree

Its skin is rough, but its pulps are thick

If you love me, please drive in your stick

Please don't touch, my juice will stain your hands.

NHIEN NGUYEN MD

12/31/2

Above is English translation of the Vietnamese poem of HỒ XUÂN HƯƠNG:

QUẢ MÍT

Thân em như quả mít trên cây,

Vỏ nó sù sì, múi nó dày.

Quân tử có yêu thì đóng cọc,

Xin đừng mân mó nhựa ra tay.

Hồ Xuân Hương

Add Comment