ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା Mother, Motherland And Mother Language - Poem by Gajanan Mishra

ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାକୁ
ସମ୍ମାନ ସହିତ
ରଖେ ନାହିଁ ଯିଏ,
ସବୁ ପରିଚିତି
ବିନାଶ ହୁଏ,
ରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ପୁଣି
ଗତି ଆଉ ମୁକ୍ତି,
ଆଉ ଯାଏ ନାଶ ଅଳ୍ପେ ।

Poems by Gajanan Mishra

next poem »Never Find
« prev poemMystery In Words

Add Comment