Ngikhuzeni Ngisothandweni - Poem by Nozipho Mdletshe

Ngikhumbule engimaziyo
Kodw' akekho eduze kwami
Engimthandayo, onothando
Kodw' akusilona olwami

Amehlo enhliziyo ayambona
Awenyama adlal' izifiso
Kude phambili
Kude emuva ngidlal' inkumbulo

Ngicabanga lezo zandla
Ezingithinta maqede igazi lixoxe izindaba
Lawo mehlo angibuka maqede ngishalaze
ngizicingise ubala
Awu! angingeyiphathe eyomlomo
ongimanqaza maqede ngibaqake
ngeke walibona inoni ngisuke sengicela kwaba Kwa Mnyovu

Ngidlal' inkumbilo yalo engimthanda ngokungangabazi
Kungenasizathu
kodwa ngenxa yothando engimthandangalo

Poems by Nozipho Mdletshe

next poem »A Victim Or A Villan
« prev poemChemistry

Add Comment