Ubuhle Bakho Ntokazi - Poem by Msizi Eligius Msani

Ubuhle bakho bakhiwe ngezimbali zasehlobo,
Buyaqhakaza MaButhelezi.
Mehlo akho acwebili okwesibhakabhaka nezinkanyezi.
Thula mangithula ukumoyizela kwakho kungigeza inhliziyo.
Ngizizwe sengigiya usungiqomile.
Phika phela wena uzongiqoma.

Ngithe ubuhle bakho bakhiwe ngezimbali zasehlobo.
Bheka nje usuqhakaza emagcekeni oMajoka.
Zitho zakho madolo akho anezifaca.
Buka wena uyangimangaza.
Mbali yakwaButhelezi.
Awu! Madoda sahambasonke isibaya sakoMajoka.
Siyodla imbali yaseMtshezi.
Kodwa akusenani nathi sizuzile.
Usekhona ozoqhakazisa.

Themba lami
Mina ngithembele kuwe.
Ngiqome ngaze ngiquleke phambi kwakho.
Mbali, mbalenhle,
Mbali engasoze yabuna.
Noma kungaphela iminyaka emingakanani na.
Hloba njalo.
Hlala uhlobile,
Hlala uhloniphile,
Uhloniphe nasemzini.

Khuza sengikuthakazelela,
Kodwa vele besesivumelene,
Wena usungowami.
Bambo lwami.
Buka ngikugiyela.
Ngikushayela ingoma emnandi.
Awu! Hlal nami themba lami,
Ntombi emhlophe,
Phuma langasikothe.
Ewu! Sengaze ngihambe ngasalizwanga iphimbo lakho.
Thula, thula zinnyoni.
Thulani zimpophoma
Nani mihelezo yezihlahla.
Sekukhuluma inkosazana yenu.
Ngephimbo elimtoti.
Thula thulubheke,
Wena usungowami,
Lo ngiyomenza umakoti.

Poems by Msizi Eligius Msani

next poem »Ithemba
« prev poemSebeyathandana

Add Comment