Butiki, Bituka, Butika - Poem by RIC S. BASTASA

Palakang Kabkab,
kumakalabukab,
kaka-kalabukab pa lamang,
kumakalabukab na naman.

Minimikaniko ni Monico
ang makina ng Minica ni Monica.

pitongput pitong butong puting patani

Sumuso ang sanggol na si Susie
sa suso ni Susan na sumuso sa suso.

Kakakanan lang sa kangkungan
sa may kakahuyan
si Ken Ken habang kumakain
ng kakaibang kakanin kahapon.

Mayamaya'y mamamanhikan
si Aman sa mayamang
si Maya malamang sa harap
ng maraming mamamayan.

Usong usong
isang isang salu-salong
nagsisi-usyosohan ang mga aso
sa asosasyon sa Ascuzena.

Bababa ka Ba?
Bababa din ako!

Add Comment