Nozipho Mdletshe Poems

Best Poem of Nozipho Mdletshe

Ngikhuzeni Ngisothandweni
Ngikhumbule engimaziyo
Kodw' akekho eduze kwami
Engimthandayo, onothando
Kodw' akusilona olwami

Amehlo enhliziyo ayambona
Awenyama adlal' izifiso
Kude phambili
Kude emuva ngidlal' inkumbulo

Ngicabanga lezo zandla
Ezingithinta maqede igazi lixoxe izindaba
Lawo mehlo angibuka . . .
Read the full of Ngikhuzeni Ngisothandweni
Ngazalelwa Kwazulu
Ngazalelwa KwaZulu
Ngizalwa yinzalo KaZulu
Ngancela ulimi lwesi Zulu
Ngabafica bekhuluma isiZulu
Ngabathola beqhuba isiko laKwaZulu
Ngingekulibale ukunotha komhlaba waKwaZulu
Okuvuselela isithunzi somuntu onsundu
Inkaba yami ngayishiya KwaNongoma
Imfundo ephakeme ngayiqhwanda eNyuvesi yaKwaZulu
Read the full of Ngazalelwa Kwazulu