Best Poem of M.C Madlala

Matric Dance
Mama ngiyazi umoya
Wakho ngiwephulile
Umthetho neziyalo ngikwedlulile
Kodwa manje sengikhulile

Wangiyala wangifundisa
Wangishaya wangikhulisa,
Wangiyisa nasenkulisa.
Namhlanje ngikwamatikuletsheni
Yingakho ngigqoke ngiconsa,
Ngoba ithawula angizange
Ngiliphonsa, ngashaywa . . .
Read the full of Matric Dance
Umbulali
Kungani enikezwa ibail ngoba ubulele
Kungani kuthiwa ungumsolwa ebe ebulele,
Uyachanasa ngaphandle umfowethu yena ulele
Kanti kungani engagqunywa ejele
Kuthiwa abukho ubufakazi
Ukubulala akuseyilo icala kanti?
Umbulali akaseyikufa yini kanti?
Uyababulala akabadli yini inhloso kanti?

Bafela . . .
Read the full of Umbulali