Best Poem of Msizi Eligius Msani

Ubuhle Bakho Ntokazi
Ubuhle bakho bakhiwe ngezimbali zasehlobo,
Buyaqhakaza MaButhelezi.
Mehlo akho acwebili okwesibhakabhaka nezinkanyezi.
Thula mangithula ukumoyizela kwakho kungigeza inhliziyo.
Ngizizwe sengigiya usungiqomile.
Phika phela wena uzongiqoma.

Ngithe ubuhle bakho bakhiwe ngezimbali zasehlobo.
Bheka nje . . .
Read the full of Ubuhle Bakho Ntokazi
Isesheli 1
Imithente yothando iyangishisa.
Ngingowakwobani mina ngidingiswa.
Phezu kwezihlabathi zolwandle,
Lapho ngilele kwesomhlane ngijonge phezulu esibhakabhakeni, ekukhanyeni kwezinkanyezi nonyezi.
Ngiyafa imicabango ngawe nkosazane,
Phela nguwe wedwa oyindlovukazi, obusayo kweyami inhliziyo.
Ngiyazi kuwe . . .
Read the full of Isesheli 1