Yanga Menjenjalo Poems

Yanga Menjenjalo Poems

1Ubuntu

Best Poem of Yanga Menjenjalo

Ubuntu
Mbumbi wekhaya lilinxowa,
Mbangisi wentlaba zahlukane,
Mbangisi wesikhundla sochuku utyala uxolo,
Mpheki wophule incasa yothando nomanyano zifumbathe ubusi,
Mxhasi wentsika kungquphantsi ubhodloka, 5

Mthi omkhulu onika umthunzi omnandi kuneziqhamo,
Tyholo lokukhusela iintloko zoomgquba,
Mbophi . . .
Read the full of Ubuntu