Poems about friend - 'Tis Bird Flu My Friend

'Tis Bird Flu My Friend - Poem by Nick Hilton

Tis the plague,
Tis the spanish flu,
Tis sars,
Tis cancer,
Tis diabetes,
Tis TB,
Tis malaria,
Tis depression,
Tis meningitus,
Tis plantaphasheitus,
Tis life,
Tis death,
Tis what,
Tis where,
Tis what to do,
Yes tis my friend,
Tis bird flu.